Интернет издање - архива
Штампа

Светске приче за децу и младе

Професор књижевности и језика и дечји писац др Милутин Ђуричковић приредио је антологију светских прича за децу и младе “Чаробни млин” у издању “Боокленда”. Ова врста прича је својеврстан стваралачки феномен, који се суочава са крупним етичким и егзистенци јалним проблемима данашњице. Ђуричковић је бирао искључиво уметничке приче са елементима хуманизма и патриотизма и зато је изоставио народне бајке, басне и усмена предања.

По жанровској припадности и типологији, приче обухватају: цртице, дијалоге, записе, писма, дневнике, приче о жив отињама, анегдоте, научнофа н т а с т и ч н е приче, легенде, б а ј к е , приповетке и слично. У о д а б р а н и м п р и ч а м а приповедање је сажето и језгровито. У већини примера , у основи приче налази се један догађај или епизода, са о г р а н и ч е н и м бројем ликова, описа и збивања. И, како би рекао Едгар Алан По, кратке приче се читају кратко. Многе од ових прича могу се наставити или допунити, јер деци остављају довољно простора за домишљање, асоцијацију и имагинарну надоградњу. Идеје, ликови и догађаји проблемски су сједињени, а неретко и сам писац заузима улогу посматрач а, односно учесника радње. Из таквог приступа и приповедачке позиције може се говорити и о одређеним биографским елементима. Ова антологија обухвата приче из 80 земаља (из сваке по једна) распоређених по азбучном реду од Азербејxана до Шпаније. Поред поговора који је информативан и конструктиван књига је снабдевена краћим речником мање познатих речи и имеником преводилаца. Заступљени су разноврсни жанрови намењени деци и младима. Приче су сакупљене са разних страна из старих листова и часописа и претходних издања сличне врсте при чему је помоћ и сарадња прево дилаца била драгоцена. Антологија садржи и приче познатих писац а као што су Алфонс Доде, Астрид Лингрен (Пипи Дугачарапа), Оска р Вајлд, Андерсен, Рабидрант Тагоре, Лав Толстој...Има и оних који се први пут појављују на српском језику.-У тематско-мотивском сми слу приче су разноврсне и богате а заједничко им је описивање све та детињства. Поред веселих тонова и идиличних слика местимично се протежу сета и туга кроз радњу ратних дешавања, истиче др Милутин Ђуричковић. Антологија Светске приче за децу и младе “Чаробни млин” је својев рсна прозна читанка која се чита у једном даху и која носи наслов п рема истоименој причи једног писца из Финске. Без обзира на сажетост и о п р а в д а н у “ н е ц е л о в и - тост” књига п о к а з у ј е генезу и развој кратке приче широм с в е т а . Издавач ове а н т о л о г и ј е “ Б о о к л е н д ” има пре познатљиву библ и о т е к у А н т о л о г и ј е која сваке г о д и н е штампа по једну овакву књигу. У нашој савременој књижевности мало је избора и књига овакве врсте. Стога су издавач и приређивач желели да младим генерацијама , у новим културолошким и цивилизацијским условима понуде један могући преглед и одабир прича, који се и поред извесне обимности не може сматрати коначним и дефинитивним. Светска прича за децу и младе је својеврстан стваралачки феномен који се суочава са крупним етичким и егзистенцијалним проблемима данашњице. Она разматра широк спектар актуелних питања са елементима хуманизма и патриотизма. Према речима приређивача веома интересантне су приче из Јужне Америке и из Африке ( Парагвај, чиле, Бразил, Вијетнам, Конго, Уганда, Египат, Јордан, Иран, Индонезија...) Милутин Ђуричковић је за 20 година књижевног стварања написао и приредио 44 књиге. До краја године из штампе ће му изаћи још једна антологија - драмских текстова за децу. С.Ђукић

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија