Интернет издање - вести се дневно ажурирају
Штампа

Штампање листа - конкурсна документација

Штампање листа - конкурсна документација

НИЈП „ПАНОРАМА“ ПРИШТИНА

Косовска Митровица, Ослобођење 1, www.jedinstvo.rs

 

Конкурсна документација

 јавна набавка у отвореном поступку

услуга штампања листа „Јединство“

број јавне набавке 1/2014

 

Косовска Митровица, фебруар 2014

 

 

          На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12 – у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 65 од14.02.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 66 od 14.02.2014.г. НИЈП „Панорама“ Приштина, Косовска Митровица, Ослобођење 1 (у даљем тексту: наручилац), позива вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга у отвореном поступку:

 

штампање листа „Јединство“

 

Конкурсна документација садржи:

 

поглавље

Назив поглавља

страна

I

Општи подаци о јавној набавци

4

II

Подаци о предмету јавне набавке

5

III

Пројектни задатак

5

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана75. и члана 76.Закона о јавним набавкама

6

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

8

VI

Образац понуде

12

VII

Модел уговора

13

VIII

Образац трошкова припреме понуда

17

IX

Образац изјаве о независној понуди

18

X

Образац изјаве о  поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

18

 

 

 

 

IОпшти подаци о јавној набавци

 

 

1.     Подаци о наручиоцу

Назив: Новинско издавачко јавно предузеће „Панорама“ Приштина

Адреса: Косовска Митровица, Ослобођење 1

Матични број: 09018697

ПИБ: 102197871

Рачун код Управе за трезора: 840-265723-02

Интернет страница: www.jedinstvo.rs

 

2.     Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак јавне набавке вредности

 

3.     Врста наручиоца:

Јавно предузеће

 

4.     Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. 1/2014 су услуге штампања листа „Јединство“

 

5.     Циљ поступка:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци о штампању листа „Јединство“ на период од годину дана од дана закључења уговора

 

6.     Контакти:

Информације у вези предметне набавке могу се добити сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. Контакт особa: Снежана Парежанин 064/3722553, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

 

 

 

IIПодаци о предмету јавне набавке

 

1.     Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је услуга штампања листа „Јединство“ (79823000 Услуге штампања и испоруке)

 

Процењена вредност јавне набавке је до 3.250.000  динара без пореза на додату вредност

 

IIIПројектни задатак

 

 

          Понуђач са којим наручилац склопи уговор о штампању листа „Јединство“ дужан је да се придржава следећих техничких карактеристика:

 

Лист „Јединство“ ће се штампати у техници ОФСЕТ, у тиражу од 6.000 примерака;

-         период изласка листа – недељно

-         формат: 28х39 цм

-         припрема: наручилац

-         штампа: офсет

-         папир: побољшани офсет папир 52-60 гр/м2, бели бездрвни

-         време од предаје материјала до одштампаних примерака не сме износити више од два сата

-         превоз: наручилац

-         адреса: наручилац

 

Цена штампања једног примерка листа формираће се у зависности од обима страна и броја колор страна и то на следећи начин:

 

тираж

обим страна

колор страна

формат листа

цена по примерку

6000

16

8

28х39

 

6000

24

8

28х39

 

6000

32

16

28х39

 

 

 

У цену штампања листа урачунавају се трошкови репроматеријала, фиксне режије, графичких услуга, паковање и експедовање листа, трошкови радне снаге у складу са важећим прописима.

 

 

 

 

IVУслови за учешће у поступку јавне набавке

 

 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан чланом 77. Закона о јавним набавкама, ближе одређен конкурсном документацијом.

 

1. Право учешћа има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама и то:

 

·          Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач . 1. Закона);

·          Да он и његов законски заступник није осуђиванм за неко од кривичних дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона)

·          Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снагу ступила у време објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);

·          Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

·          Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, ( као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине из. чл. 75. ст. 2. Закона).

2. Понуђач који учествује у поступку мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то:

 

·          Да располаже потребним техничким и кадровским капацитетима за обављање делатности (чл. 76. ст. 2. Закона);

·          Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације (чл. 76. ст. 3. Закона).

 

3. Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

·        Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона – доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

·        Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона – доказ: 1) Извод из казнене евиденције односно уверење основног суда на чијем се подручју налази седиште понуђача којим се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела давања и примања мита , кривично дело преваре доказ: 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала 3) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривично дела против привреде, кривично дело примање или давање мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда).

 

·        Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона – доказ: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друшђтву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

 

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона – доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 

5. Услов из чл. 75. ст. 2. – доказ: Потписан и оверен образац изјаве. Изјава мора да биде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

 

6. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

·   Посебни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети да поседује легално прибављен рачунарски програм за штампање који гласи на име понуђача;

·   Посебни услови из чл. 76. ст. 2. Закона . потребни кадровски капацитети – доказ: Одговорно лице за штампање листа, доказ о радном статусу као и других лица ангажованих на вршењу радова који су предмет ове јавне набавке као и писане изјаве да ће у периоду извршења услуге која је предмет јавне набавке бити на располагању понуђачу;

·   Посебан услови из чл. 76. ст. 3. Закона- доказ: Потврда Управног суда да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

 

 

 

VУпутство понуђачима како да сачине понуду

 

1.     Подаци о језику на којем понуда мора да биде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику

 

2.     Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуда се доставља непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. Понуду доставити на адресу НИЈП „Панорама“ Приштина, Косовска Митровица, Ослобођење 1, са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга за штампање листа „Јединство“, ЈН бр. 1/2014 „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 30 дана од дана објављивања на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца и то до 11,00 часова.

 

1. Наручилац ће по пријему понуде, убележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у одређеном року сматраће се неблаговременом.

 

2. Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен образац понуде

- Попуњен, потписан и оверен модел Уговора

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде

- Попуњен, потписан и оверен образац о независној понуди

- Попуњен, потписан и оверен образац о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама

 

3.     Отварање понуда и рок за доношење одлуке

 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 17.03. 2014. године у просторијама НИЈП „Панорама“ у Косовској Митровици, Ослобођење 1, са почетком у 13,00 часова. Наручилац задржава право да промени време отварања понуда о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. Представници понуђача пре почетка јавног отварања понуде подносе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

 

4.     Понуда са варијантама

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5.     Начин измене, допуне и опозив понуде

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

 

6.     Начин и рок плаћања

 

Наручилац ће своја плаћања вршити у року од 15 дана од дана исправно испостављене фактуре за учињену услугу.

 

7.     Цена у понуди треба да буде фиксна и изражена у динарима

 

У цену морају бити обрачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке.

 

8.     Начин на који пониђач може тражити додатне информације и објашњења

 

Заинтересовани понуђачи могу писменим путем тражити од наручиоца додатне информације у вези припреме понуде, најкасније пет дана пре рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три дана послати одговор у писаном облику и истовремено објавити на порталу јавних набавки. Комуникација у поступку јавне набавке се врши у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.

 

9.     Рок важења понуде

 

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде.

 

10.                         Додатна објашњења од понуђача

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатно објашњење у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама

 

11.                        Модел уговора и рок за закључење уговора

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, с тим да наручилац у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама може закључити уговор о пре истека горе наведеног рока.

 

12.                        Доказ о уредном извршењу обавеза

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама (понуђач има негативну референцу за предмет набавке који се односи на исти предмет јавне набавке за период од претходне три године).

 

13.                        Критеријум за избор најповољније понуде

 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“ при чему се за поједине елементе критеријума одређују следећи критеријуми:

-         најнижа понуђена цена штампања листа ………40 пондера

-         квалитет штампања…………………………….…10 пондера

-         техничко-технолошке предности………………..10 пондера

-         брзина испоруке…………………………………..30 пондера

 

14.                        Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера

 

У случају истог збира додељених бодова по напред наведеним елементима, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку.

 

15.                        Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

16.                        Заштита права понуђача

 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

Упутство о уплати таксе и начин досатављања доказа налази се на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

17.                        Обустава поступка јавне набавке

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 109. Закона о јавним набавкама.

 

18.                        Рок у којем ће уговор бити закључен

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавни набавкама.

 

VIОбразац понуде

 

Понуда бр. _____________ од ________________ 2014. године за јавну набавку услуга штампања листа „Јединство“, ЈН бр. 1/2014

 

1. Општи подаци о понуђачу

 

Назив понуђача

 

Адреса понуђача

 

Матични број и ПИБ понуђача

 

Име особе за контакт

 

Електронска адреса (е.маил) понуђача

 

Телефон

 

Телефакс

 

Број рачуна понуђача и назив банке

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

У ____________ дана______2014. г.      Потпис овлашћеног лица

                                                          М.П.

 

 

 

 

VIIМодел уговора

 

 

 

 

Закључен између уговорних страна

 

 1)  НИЈП „Панорама“ Приштина,Косовска Митровица, Ослобођење1, мат. број. 09018697, ПИБ 102197871, број подрачуна код Трезора 840-265723-02 коју заступа директор Светозар Влаховић, (у даљем тексту: Наручилац)

 

и

 

2) ________________________________, улица_____________  број _________, мат. број ____________, ПИБ_________________ број рачуна _______________________ код ___________________ које заступа _________________ ( даљем тексту: Понуђач)

 

 

 

Члан 1

 

Предмет овог уговора је штампање листа „Јединство“ закључен са најповољнијим понуђачем на основу јавног позива о пружању услуга објављеног на порталу јавних набавки бр. ЈН 1/2014 и Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

 

Члан 2

 

Штампарија (понуђач) се обавезује да ће вршити штампање и испоруку листа из члана 1. овог уговора према адресама и превозу наручиоца на период од годину дана од дана потписивања уговора.

 

Члан 3

 

Штампарија понуђач се обавезује да ће лист „Јединство“ штампати у техници ОФСЕТ придржавајући се следећих елемената:

 

-         период изласка листа – недељно

-         формат: 28х39 цм

-         припрема: наручилац

-         штампа: офсет

-         папир: побољшани офсет папир 52-60 гр/м2, бели бездрвни

-         време од предаје материјала до одштампаних примерака не сме износити више од два сата

-         превоз: наручилац

-         адреса: наручилац

 

Члан 4

 

Наручилац и понуђач ће за обављени посао формирати цену у зависности од елемената из члана 3. а која ће бити економски исплатива и повољна за наручиоца и то на следећи начин:

 

тираж

обим страна

колор страна

формат листа

цена по примерку

6000

16

8

28х39

 

6000

24

8

28х39

 

6000

32

16

28х39

 

 

У укупну цену урачунати су трошкови репроматеријала, фиксне режије, графичких услуга, паковање и експедовање листа.

 

У цену нису урачунати трошкови отпреме и превоза, ПТТ услуга и ПДВ.

 

Цене наведене у овом члану (уколико су) изражене у валути евро, обрачунаће се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

 

Члан 5

 

Наручилац се обавезује да ће за извршене услуге извршити накнаду понуђачу према испостављеној фактури у року од 30 дана од дана испостављања фактуре а на рачун понуђача.

 

Члан 6

 

У наведену цену из члана 4. уговора урачунати су трошкови ране снаге у време 1, 2. и 3. смене у складу са важећим законским прописима.

 

Члан 7

 

Наручилац преузима потпуну правну одговорност за наслове, натписе, и садржај листа из овог уговора а према важећим законским прописима.

 

Члан 8

 

Саставни део уговора су документи о техничко-технолошким условима и роковима израде уговореног производа које даје технички директор штампарије.

 

Члан 9

 

У случају више силе као и квара машине у процесу производње, без кривице штампарије, штампарија задржава право да захтева од наручиоца измену налога за штампање у смислу смањења обима листа и смањења броја колорних страна.

 

 

Члан 10

 

Ако наручилац не изврши обавезе у погледу квалитета и предаје материјала припреме, дужан је да надокнади штету штампарији на име чекања, а штампарија извештава наручиоца о новом термину за штампање листа.

 

Уколико штампарија не обезбеди потребан квалитет штампе или не испоручи штампу на време, наручилац има право на накнаду штете. Стварна штета утврђује се на основу нереализоване добити која не може бити већа од износа дневне фактуре, а износ штете утврђује паритетна комисија од 5 чланова од којих су по 2 члана представници сваке уговорене стране, док је 1 члан неутралан.

 

Рекламације се подносе писменим путем у року од 30 дана од дана штампања листа.

 

Члан 11

 

Уговор се закључује на период од годину дана и примењује се од ______.

 

Члан 12

 

Уговор се може раскинути и пре истека уговореног рока у следећим случајевима:

-         споразумом уговорених страна

-         једностраним отказом са отказним роком од 15 дана

 

Уговор се раскида писменим путем.

 

Члан 13

 

Наручилац и понуђач се пре потписивања уговора могу договорити и око још чињеница за које обе стране сматрају да су битне за закључење уговора о штампању.

 

 

Члан 14

 

У случају спора, уговорне стране ће исти покушати да реше споразумно. У случају да спор није могуће решити споразумно надлежан је Привредни суд у Београду.

 

Члан 15

 

 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

 

НАРУЧИЛАЦ                                                               ПОНУЂАЧ

 

 

 

VIIIОбразац трошкова припреме понуде

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама понуђач __________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

Врста трошка

Износ трошка у РСД

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може од наручиоца тражити надокнаду трошкова.

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.

 

У __________ дана___________             Потпис овлашћеног лица

                                                          М.П.

 

Напомена: Овај образац није обавезно доставити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IXОбразац изјаве о независној понуди

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, понуђач ___________________________ даје

 

 

И  З  Ј  А  В  У

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга штампања листа „Јединство“ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

У ________, дана_________                    Потпис овлашћеног лица

                                                М.П.

 

 

 

XОбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

 

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

И  З  Ј  А  В  У

 

 

Понуђач_______________________ у поступку јавне набавке услуге штампања листа „Јединство“ ЈН бр. 1/2014 поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине..

 

 

У ________, дана_________                    Потпис овлашћеног лица

                                                М.П.

 

 

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија