Интернет издање - вести се дневно ажурирају
Штампа

Штампање листа - позив

Штампање листа - позив

Новинско издавачко јавно предузеће „Панорама“Приштина, Косовска Митровица, Ослобођење 1

 

          На основу члана 57. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12), објављује

 

ПОЗИВ

за прикупљање понуда

Наручилац: Новинско издавачко јавно предузеће „Панорама“, Косовска Митровица, Ослобођење 1, мат. број 09018697, шифра делатности 5813, ПИБ 102197871 (фах 011/3237298)

Интернет страница: www.jedinstvo.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка набавке: Отворени поступак  број ЈН 1/2014

Предмет набавке:набавка услуге штампања листа „Јединство“(79823000 Услуге штампања и испоруке)

Предмет јавне набавке није организован по партијама.

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан чланом 77. Закона о јавним набавкама, ближе одређен у конкурсној документацији.

Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније понуде:као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се економски најповољнија понуда и најкраће време извршења услуге

Увид и преузимање конкурсне документације:Конкурсна документација за предметну набавки се може преузети и доступна је на интернет страници наручиоца www.jedinstvo.rs. На наведеној страници наручиоца биће доступна сва обавештења и евентуалне измене и допуне конкурсне документације у вези са овом набавком. Конкурсна документација може се преузети и на писмени захтев и доставити поштом.

Подношење понуда и рок:Понуде се припремају и подносе у складу са позивом наручиоца и конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти, овереној печатом, на адресу наручиоца:НИЈП „Панорама“ Приштина, Косовска Митровица, Ул. Ослобођење бр. 1 Косовска Митровица са назнаком: „Понуда по позиву редни број јавне набавке 1/2014 (не отварати)“ у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу службених гласила Републике Србије и интернет страници наручиоца, најкасније до 11,00 часова.

На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, Благовременом се сматрају понуде које су примљене од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуде.

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012) и конкурсном документацијом. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде на адресу наручиоца, са назнаком „измена и допуна и опозив понуде за набавку услуга број ЈН 01/2014 (не отварати) пре седнице за јавно отварање понуда.

Место, време и начин отварања понуда:Понуде ће бити отворене јавно, по редоследу приспећа, последњег дана истека рока за подношење понуда у 13,00 часова на адреси Ослобођење 1, Косовска Митровица, 1 спрат.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача који морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

Рок за доношење одлуке:Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

Контакт особа:Снежана Парежанин, е-маил: panoramajedinstvo @gmail.comу времену од 10,00 до 14,00 часова, 064/3722-553.

 

 

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија