Интернет издање - вести се дневно ажурирају
Штампа

Канцеларијски материјал - конкурсна документација

Канцеларијски материјал - конкурсна документација

 

 

бр.

2/2014

 

17.02.2014

године

                                         

 

Конкурсна документација за

јавну набавку мале вредности добара

 

 

Предмет

 

Набавка канцеларијског материјала

 

 

Број јавне набавке:

 

ЈН МВ 02 бр. 2/2014 П1

 

 

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС" бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  бр.69од 17.02.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности  бр. 70од 17.02.2014. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредностидобараброј бр2/2014од 17.02.2014. године Конкурсна документација садржи:

1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Од стране 3 до стране 4

2.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Од стране 5 до стране 10

3.

ПОГЛАВЉЕ 3.

ОБРАЗАЦ 3, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Страна 11

4.

ПРИЛОГ  1, ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Страна 12

5.

ПРИЛОГ  2, ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

Страна 13

6.

ПРИЛОГ3, ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Страна 14

7.

ПОГЛАВЉЕ 4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Од стране 15 до стране 16

8.

 ПОГЛАВЉЕ 5.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Од стране 17 до стране 22

9.

ПОГЛАВЉЕ 6.

МОДЕЛ УГОВОРА

Од стране 23 до стране 26

10.

ПОГЛАВЉЕ 7.

ОБРАЗАЦ  7.1  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ

Страна 27

11.

ОБРАЗАЦ7.2 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Страна 28

12.

ПОГЛАВЉЕ  8.

ОБРАЗАЦ 8 –ИЗЈАВА 0 НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Страна 29

13.

ПОГЛАВЉЕ  9.

ОБРАЗАЦ 9 - ИЗЈАВАО ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Страна 30

14.

ПОГЛАВЉЕ 10.

 ОБРАЗАЦ10 - ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Страна 31

15.

ПОГЛАВЉЕ 11,

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Страна 32

16.

САДРЖИНА ПОНУДЕ

Страна 33

 

КОМИСИЈА:

 

Саво Палић, председник                                Живота Копривица,заменик председника

Снежана Парежанин, члан                             Нада Вукотић, заменик члана

Зоран Влашковић, члан                                  Радомир Стојановић, заменик  члана

1.    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

1.1     Подаци о наручиоцу:

 

 

Назив наручиоца

 

НИЈП Панорама

 

 

Седиште наручиоца

 

Дом штампе бб, Приштина

Ослобођење бр 1, Косовска Митровица

 

 

Интернет страница наручиоца

 

www.jedinstvo.rs

ПИБ

102197871

Матични број

09018697

Шифра делатности

5813

 

1.2   Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка мале вредности.

1.3   Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала.

1.4     Ознака из општег речника набавке: Канцеларијски материјал – 30192000.

1.5     Критеријум за доделу уговора:Економски најповољнија понуда.

1.6     Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

1)    Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;

2)    Интернет страница наручиоца:www.jedinstvo.rs;

3)    Непосредним преузимањем на адреси: НИЈП „Панорама“ ул. Ослобођење бр. 1, Косовска Митровица, сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова.

1.7    Начинподношења понуде и рок за подношење понуде:Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти,препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: НИЈП „Панорама“ ул. Ослобођење бр. 1, Косовска Митровица са напоменом:

„Понуда за јавну набавку мале вредности добара -Набавка канцеларијског материјала, партија 1, број: ЈН 02/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”.


1.8    Рок за подношење понудаје:

          Понуда се сматра благовременом ако јена НИЈП „Панорама“ ул. Ослобођење бр. 1, Косовска Митровица, пристиглазакључно са 17.03.2014.године, до 12:00часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресузакључно са 17.03.2014.године до 12:00часова.

1.9     Место, време и начин отварања понуда:Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 17.03.2014. године, у 12часоваи 15 минута, на адреси НИЈП „Панорама“ ул. Ослобођење бр. 1, Косовска Митровица, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

1.10   Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.11Рок за доношење одлуке о додели уговора:Одлука о додели уговора за         предметну јавну набавку биће донета у року до 10, (десет) дана од дана отварања понуда.

1.12     Контакт:Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавкомје дипл.правник ПарежанинСнежана, секретар,тел:064/3722-553.

 

1.13     Напомена уколико је у питању резервисана набавка:

            У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

 

Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда.

 

 

 

 

 


2.     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

2.1     ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

          Понуда  мора бити сачињена на српском језику.

2.2      ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата.

2.3      Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

2.4      Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача,у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

Р. бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац понуде

Поглавље 3

2.

Модел уговора

Поглавље 6

3.

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)

Поглавље 7

Образац 7.1

4.

Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна)

Поглавље 10

 

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:

 

 

Р. бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Прилоге обрасца понуде

(Прилог 1 или Прилог 2)

2.

Образац изјаве о независној понуди

Поглавље8

3.

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

Поглавље9

 

Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

2.5       Уколико понуђач наступа са подизвођачем,понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

 

Р. бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац понуде

Поглавље3

2.

Прилоге обрасца понуде

Прилог 1 и

Прилог 3

3.

Модел уговора

Поглавље6

4.

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа са подизвођачем)

Поглавље7

Образац 7.2

5.

Образац изјаве о независној понуди

Поглавље8

6.

Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна)

Поглавље10

 

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене обрасце:

 

Р. бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац изјаве о независној понуди

Поглавље8

2.

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Поглавље9

 

 

2.6   ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликованау партије.

2.7  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.7   НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна или повлачење понуде се врши наначин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда.

2.8   УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

2.9   ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако  је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН и додатне услове одређене за финансијски и пословни капацитет, а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4)ЗЈН. Додатне услове за технички и кадровски капацитет испуњавају заједно.

Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са подизвођачем.

2.10    ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4.ЗЈН.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана испуњавају заједно, што се доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди.

2.11    ЦЕНА

Цене добаракојасу предмет набавке морају бити изражене у динарима без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу са чл. 92. ЗЈН.

2.12    ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације.

2.13    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може у писаном облику на адресу НИЈП „Панорама“ ул. Ослобођење бр. 1, Косовска Митровица, или на e-mail: panoramajedinstvo@gmail.com, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, а НИЈП „Панорама“ ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће доставити свим другим заинтересованим лицима за која има сазнања да су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници линк-тендери. На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације.

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:

-       путем електронске поште, факса или поште;

-       ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

 

 


 

2.14    ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

НИЈП „Панорама“ може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

 

2.15   НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1)    поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;

2)    учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључиуговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

 

Доказ из ст.1. и 2. Члана82.може бити:

1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3)  исправа о наплаћенојуговорнојказни;

4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5)  извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису  у складу са пројектом, односно уговором;

6)  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговорадата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказо ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8)  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи наиспуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке илипо раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилацако је предмет јавне набавке истоврсан.


2.16   ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о којима ће се преговарати.

2.17    КРИТЕРИЈУМ

          Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума економски најповољнија понуда.

2.18    ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исти  број пондера, предност ће имати            понуда  која је прва приспела код наручиоца 

 

2.19    ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Изјава -Поглавље 9).

2.20    КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Предмет ове јавне набавке мале вредности није у вези са коришћењем патената и права интелектуалне својине.

2.21    ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр 02/2014- наручилац НИЈП „Панорама“, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.

2.22   ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци мале вредности ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.ЗЈН.

 

2.22    СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

 


 

Поглавље 3

 

 

3.    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка канцеларијског материјала

 

           

Понуду дајем(означити начин давања понуде):

  a) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

 

 

 

 

Р.Б.

ОПИС

Укупна цена у динарима без ПДВ-а

Укупна цена у динаримасаПДВ-а

 

1

 

 

Канцеларијски материјал

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок испоруке:

 

_________дана, од тренутка пријема наруџбине.

Рок важења понуде (мин. 30 дана)

________  дана од дан отварања понуда.

Рок плаћања

 

________ дана,од дана дана пријема рачуна испостављеног

                       по испоруци робе

 

 

Напомена:

·    Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.

 

Прилози обрасца понуде:

Прилог 1 (подаци о понуђачу),

Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

Прилог 3 (подаци о подизвођачу)

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:_____.2014.                             М.П.                                    Потпис понуђача


 

ПРИЛОГ  1

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 (КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

Пословно име понуђача:

 

 

Адреса седишта:

 

 

Лице за контакт:

 

 

Електронска адреса (е-mail)

 

 

Телефон:

 

 

Телефакс:

 

 

Порески број понуђача (ПИБ):

 

 

Матични број понуђача:

 

 

Број рачуна:

 

 

Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор

 

 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.

 

 

 

Датум:______.2014.                                М.П.                                    Потпис понуђача

 

 


 

 

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

Пословно име понуђача:

 

Адреса седишта:

 

Лице за контакт:

 

Електронска адреса (е-mail):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Порески број понуђача (ПИБ):

 

Матични број понуђача:

 

Број рачуна:

 

Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.

Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати уговор.

Овај образац се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

 

 

Датум:                                                       М.П.                                    Потпис понуђача

 

 

 


 

ПРИЛОГ 3

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача:

 

Адреса седишта:

 

Лице за контакт:

 

е-mail:

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Порески број подизвођача: (ПИБ):

 

Матични број подизвођача:

 

Број рачуна:

 

Проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу, не већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис понуђача

 

 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

 


ПОГЛАВЉЕ 4.

 

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

4.1     Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН и то:

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Да му није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе кадаима седиште на њеној територији.

4.2     Додатни услови за понуђача прописани чл.76. став 2. ЗЈН, и то:

1)  Неопходан технички капацитет:

 -   и то да користи минимум 1 возило за превоз добра који су предмет јавне набавке.

2) Неопходан кадровски капацитет:

 -   и тода у моменту подношења понуде има у радном односу минимум2 сталнозапосленалица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке.

4.3     Услови које мора да испуни подизвођач, и то:

Подизвођач мора да испуни:све обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4.1, тачка 1 до 4), додатне услове за финансијски и пословни капацитет као и  додатне услове за неопходан технички и кадровски капацитет испуњава заједно са понуђачем.

4.4     Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у поглављу 4.1 (тачке од 1до 4), а додатне услове за финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају заједно.

4.5     Упутство како се доказује испуњеност тих услова:

1)  Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и то:

·         Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 7, образац7.1) или

·         Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са подизвођачем (Поглавље 7, Образац 7.2).

 

Наручилацможе захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености обавезних услова.

Наручилацможе захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) за доказивање додатних условаи то:

-  За технички капацитет– фотокопију саобраћајне дозволе.

-  За доказивање кадровског капацитета – фотокопију радних књижица за двоје стално запослених радника.

 

Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

 

Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести НИЈП „Панорама“ ул. Ослобођење бр. 1, Косовска Митровица о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ бр 02-2014“.

 

 

 

 

 


ПОГЛАВЉЕ 5.

 

5.   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗА ПОТРЕБЕ НИЈП „Панорама“У 2014. ГОДИНИ

 

Редни број

Назив артикла

Јединица мере

количина

Јед. цена без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а

 1.  

Папир  А3, 80гр

рис

40

 

 

 1.  

Папир  А4, 80гр

рис

1250

 

 

 

Папир А4, 160 гр

рис

100

   
 1.  

Папир А4, 80гр, у боји

рис

50

 

 

 1.  

Регистратор А4, са картонском кутијом, широки

ком

25

 

 

 1.  

Регистратор А4, са картонском кутијом, уски

Ком

25

 

 

 1.  

Регистратор ПВЦ А4, широки са кутијом

Ком

5

 

 

 1.  

Свеска А4, тврди повез, 100листа

Ком

100

 

 

 1.  

Роковник Б-5

ком

5

 

 

 1.  

Фасцикла картонскаса гумицом А4, 600гр

ком

120

 

 

 1.  

Фасцикла А3, картонска

ком

30

 

 

 1.  

Фасцикла коверат А4 са дрикером

ком

30

 

 

 1.  

 Фасцикла Л  кристално провидна

ком

1500

 

 

 1.  

Фасцикла, картонска А4 у боји

ком

100

 

 

 1.  

Фасцикла ,У, са рупама А4, 90 микрона

ком

5000

 

 

 1.  

Полице за документацију жичане 3/1

ком

2

 

 

 1.  

Усправни држач за документа жичани

ком

3

 

 

 1.  

Индекс за обележавање страна, ПВЦ

ком

80

 

 

 1.  

Преградни картон А4,  у боји необележен, избушен

Ком

20

 

 

 1.  

Деловодник 100 листа

Ком

2

 

 

 1.  

Албум за визит карте

Ком

1

 

 

 1.  

Ротациони визитар

Ком

1

 

 

 1.  

Текст маркер сигнир

Ком

40

 

 

 1.  

Фломастер 0,5 мм, разне боје

Ком

50

 

 

 1.  

Ролер 0,3мм

Ком

10

 

 

 1.  

Фломастер за писање по ЦД

 

Ком

15

 

 

 1.  

Хемијска оловка – плава, са клипсом

Ком

500

 

 

 1.  

Хемијска оловка – црвена, са клипсом

Ком

100

 

 

 1.  

Хемијска оловка – црна, са клипсом

Ком

100

 

 

 1.  

Чаше за оловке жичане

Ком

5

 

 

 1.  

Техничка оловка 0,5

Ком

3

 

 

 1.  

Графитне мине за техничке оловке ХБ 0,5мм

фиола

20

 

 

 1.  

Графитна оловка са гумицом

Ком

100

 

 

 1.  

Резач за оловке, метални

Ком

5

 

 

 1.  

Самолепљиви листићи – блок коцка 76х76, пастел

Ком

100

 

 

 1.  

Папирна коцка, листићи од шареног папира, 400 листа самолељјиви

Ком

40

 

 

 1.  

Сталак за папирну коцку-жичани

Ком

3

 

 

 1.  

Блокови за писање А5

Ком

30

 

 

 1.  

Боја за печате – 30мм – плава

Ком

5

 

 

 1.  

Канап кудељни 0,6/2 500 гр. дебљи

Ком

20

 

 

 1.  

Селотеп трака, мала, 15/33

ком

120

 

 

 1.  

Селотеп трака, шира, 25х66

Ком

20

 

 

 1.  

Селотејп трака – провидна50х66

Ком

10

 

 

 1.  

Селотептрака – мат 50х66,

Ком

10

 

 

 1.  

Сталак за селотеп 15х33

Ком

10

 

 

 1.  

Сталак за селотејп 25x66

Ком

5

 

 

 1.  

Лепак у стику 100гр

Ком

20

 

 

 1.  

Лепак у туби ОХО, 40гр.

Ком

15

 

 

 1.  

Коверте А4, бели самолепљиви

Ком

2500

 

 

 1.  

Коверат Америкен – бели,

Ком

1000

 

 

 1.  

Коверат 300х400 бели, самолепљиви

Ком

2000

 

 

 1.  

Коверат Б5, бели, самолепљиви

ком

400

 

 

 1.  

Коверат за слање дискова поштом

Ком

200

 

 

 1.  

Лењир од 30цм

Ком

5

 

 

 1.  

Гумице за брисање

Ком

30

 

 

 1.  

Коректор у оловци

Ком

25

 

 

 1.  

Коректор, сет 2/1

Сет

25

 

 

 1.  

Корице за коричење пластичном спиралом – рељефни картон А4

Ком

500

 

 

 1.  

Фолија за коричење ПВЦ А4

Ком

500

 

 

 1.  

Пластична спирала А4, 21 прстен, кружна 6мм 1/100

Ком

80

 

 

 1.  

Пластична спирала А4, 21 прстен, кружна 8мм 1/100

Ком

80

 

 

 1.  

Пластична спирала А4, 21 прстен, кружна 12мм 1/100

Ком

80

 

 

 1.  

Пластична спирала А4 21 прстен, кружна 16мм 1/100

ком

80

 

 

 1.  

Пластична спирала А4, 21 прстен, кружна 22мм 1/50

Ком

80

 

 

 1.  

Пластична спирала А4, 21 прстен, кружна 26мм 1/100

Ком

80

 

 

 1.  

Налепница  А4 за широки регистратор

кут

5

 

 

 1.  

Налепница  А4 за уски регистратор

кут

3

 

 

 1.  

Образац М

Ком

20

 

 

 1.  

Путни налози

Ком

10

 

 

 1.  

Књига путних налога за путн.аутомобилA-4

ком

3

 

 

 1.  

Налог за исплату

блок

10

 

 

 1.  

Налог за пренос

Блок

40

 

 

 1.  

Налог за уплату

 блок

10

 

 

 1.  

Налог 70

блок

4

 

 

 1.  

Дневник благајне

Ком

1

 

 

 1.  

Налог благајни да исплати

Ком

2

 

 

 1.  

Налог благајни да наплати

Ком

2

 

 

 1.  

Дигитрон 12 цифара

Ком

3

 

 

 1.  

Табла бела 120х90 магнетна, алуминијумски рам

Ком

1

 

 

 1.  

Фломастери за белу таблу

Ком

20

 

 

 1.  

Сунђер за белу таблу

Ком

1

 

 

 1.  

Спреј за чишћење беле табле

Ком

1

 

 

 1.  

Табла од плуте 40x60cm

Ком

1

 

 

 1.  

Табла од плуте 120x90цм

Ком

1

 

 

 1.  

Чиоде за плутну таблу

Кут

2

 

 

 1.  

ЦД-Р на  штапу  700МБ

Ком

1000

 

 

 1.  

ДВД-Р на штапу - 4,7Гб

Ком

30

 

 

 1.  

ДВД дубле лауер 8,4 Гб у кутији

Ком

5

 

 

 1.  

Кутија за ЦД пвц

Ком

500

 

 

 1.  

УСБ меморија 8ГБ

Ком

15

 

 

 1.  

УСБ меморија 16 ГБ

ком

15

 

 

 1.  

Батерија 1,5в мања, ЛР3

Ком

150

 

 

 1.  

Батерија 1,5в већа, ЛР6

Ком

120

 

 

 1.  

Марамице за монитор, 100/1 влажне

пак

10

 

 

 

Хефталица  метална за 30 листа

Ком

2

 

 

 

Хефталица (велика), за 200 листова

Ком

1

 

 

 

Расхефтивач

ком

5

 

 

 

Муниција за хефталицу   24/6

Кут

300

 

 

 

Муниција за хефталицу 23/10

кут

20

 

 

 1.  

Муниција за хефталицу 23/13

Кут

10

 

 

 1.  

Муниција за хефталицу 23/15

Кут

15

 

 

 1.  

Муниција за хефталицу 23/17

Кут

10

 

 

 

 1.  

Муниција за хефталицу

23/20

Кут

12

 

 

 

 1.  

Муниција за хефталицу

23/23

Кут

15

 

 

 1.  

Муниција за хефталицу

23/24

Кут

10

 

 

 

Бушач са две рупе за 60 листа

Ком

2

 

 

 

Скалпел – мали

Ком

5

 

 

 

Скалпел – велики

Ком

3

 

 

 

Датумар

Ком

3

 

 

 

Спајалице за акта бр 3, 100/1

кут

250

 

 

 

Спајалице у боји бр.3, 100/1

Кут

85

 

 

 

Кутија за спајалице, магнетна

Ком

12

 

 

 

Маказе 21 цм

Ком

1

 

 

 1.  

Фасцикла ПВЦ са механизмом

ком

20

 

 

 1.  

Оловка хемијска Паркер-оригинал

ком

4

 

 

 1.  

Кутија за архивирање  са поклопцем 44х34,5х28

ком

50

 

 

 1.  

Фасцикла са 12 преграда

ком

15

 

 

 1.  

Кабл продужни 5м/6ут

ком

4

 

 

 1.  

Факс ролна 210 х 30м

ком

50

 

 

 1.  

Тонер НPLJ Q2612A original

Ком

12

 

 

 1.  

ТонерHPLJ C7115A original

Ком

10

 

 

 1.  

ТонерHPLJ P1005 original

ком

5

 

 

 1.  

ТонерHPLJ 5P  C3903A original

ком

3

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Количине су дате оквирно.


 

 

 

5.1Остали важни услови

 

Авансно плаћање није дозвољено.

 

Понуђена добра – канцеларијски материјал, мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета. Уколико наручиоц утврди да је роба неисправна, понуђач је дужан да у року од 3 дана изврши замену и достави исправан канцеларијски материјал. Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, према динамици, количини и спецификацији коју одреди наручилац.

 

Рок испоруке се прецизира од дана пријема позива представника наручиоца. Позив се може уручити у писаној форми, укључујући и e-mail, или телефоном.

 

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује

квантитет и квалитет робе.

 

Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна испостављеног по испоруци

робе.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Датум:_______2014.                                    М.П.                                    Потпис понуђача


 

ПОГЛАВЉЕ 6

 

Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише у складу са понудом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

 

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен модел уговора потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

 

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део уговора који ће извршити подизвођач.

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ

 

Закључен између:

 

НИЈП „Панорама“ ул. Ослобођење бр. 1, Косовска Митровица

 

(у даљем тексту:Купац)

 

и

 

 

 

 (у даљем тексту:Продавац)

 

 

 

 

 

 

 

   (остали из групе понуђача)                                           

 

 

 

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

-      да је Купац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) и на основу позива за достављање понуда за јавну набавку добара –Канцеларијски материјал, ,за потребе НИЈП „Панорама“, објављеног на Порталу јавних набавки _______.2014. године (уписује наручилац), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара број бр 02-2014 од 17.02.2014. године;

 

-      да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја о стручној оцени понуда, донео одлуку о додели уговора Продавцуза предметну набавку.

 


Члан 2.

 

      Предмет овог уговора је купопродаја добара –набавка канцеларијског материјала за потребе НИЈП „Панорама“ у 2014. години (у даљем тексту: добра), у свему према понуди Продавца заведеној под бројем   ___   од  ____ 2014. године и Техничкој спецификацији који чине саставни део овог уговора.

     

(Продавац наступа са подизвођачем ....................................., ул ..................................... из ............................, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:......................................................................  )

 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

 

Члан 3.

 

            Јединичне цене добара које чине предмет уговора утврђене су у понуди Продавца из члана 1. овог уговора. Цена за оквирне количине дате у понуди износи  _____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви трошкови који могу настати приликом реализације овог уговора, укључујући и трошкове транспорта и испорукена локацији коју одреди Купац.

Ценe су фиксне све време трајања уговора.

 

ИСПОРУКА ДОБАРА

Члан 4.

 

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи према количини, саставу и карактеристикама који су одређени у понуди из члана 1. овог уговора и Техничкој спецификацији.

Уговорене стране су се сагласиле да ће се испорука добара, која су предмет овог Уговора, вршити сукцесивно у зависности према индивидуалним потребама и захтевима Купца.

Продавацје у обавези да добра, која су предмет овог Уговора, испоручи у року до __  дана од тренуткапријема писменог захтева Купца, који ће бити достављен факсом или електронским путем (телефоном или е-mailом).

Продавацпреузима организацију превоза и истовара добара у просторије које одреди одговорно лице Купца.

 

Члан 5.

 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара.

            Приликом примопредаје, представникКупца је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.

            Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, представникКупца је дужан да о том недостатку писменим путем обавести Продавца без одлагања.

            У случају да је Продавац знаоили морао знати за недостатке, Купац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку.

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

 

Купац се обавезује да ће вредност уговорених добара плаћати Продавцу  на бази појединачних испорука у року до          дана од дана службеног пријема рачуна, а по извршеној испоруци.

 

Члан 7.

 

У случају рекламације на квалитет или квантитет артикала, Купац задржава право одлагања исплате у вредности рекламиране робе, до момента отклањања рекламације, коју је Продавацобавезан отклонити најкасније у року од 3 дана, од достављања писменог или усменог обавештења, у противном, Купац задржава право раскида Уговора и накнаде за насталу штету.

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Члан 8.

 

Продавацсе обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

 

Члан 9.

 

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан 10.

 

Продавацје дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором.

 

Уколико Продавац не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купацће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Продавцана име доброг извршења посла.

 

 

Члан 11.

 

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период од годину дана.

 

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава  на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи.

 

Члан 12.

 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

 

Члан 13.

 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

           

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је суд у Београду.

 

Члан 14.

 

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два (2) примерка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  ПРОДАВЦА                                                                                   За  КУПЦА

 

       


 

ПОГАВЉЕ 7

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

7.1     Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа самостално или у заједничкојпонуди

                                                                                                                     

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем-следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач:_________________________________из______ул._____________, са матичним бројем _____________ испуњава услове утврђене ЗЈН и конкурсном документацијом: бр 2/2014од 17.02.2014. године и то да:

1.  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.  он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  му није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4.  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;

5.  располаже неопходним техничким капацитетом:

-и то да користи минимум 1 возило за превоз добра који су предмет јавне набавке.

  6.  располаже довољнимкадровским капацитетом:

-и то да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум2 сталнозапосленалица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке.

 

Напомена:

У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси понуђач самостално,овом изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1.до 6., а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1.до 4., а услове из тачке 5. и 6. да испуњавају заједно.

 

 

 

 

Датум:_______.2014.                                М.П.                                    Потпис понуђача

 

 

 

 

 

7.2 Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са подизвођачем

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Понуђач:_________________________________________________________из__________________________ ул.________________, са матичним бројем ______________ испуњава услове утврђене ЗЈН и конкурсном документацијом: бр 02/2014од 17.02.2014. године и то да:

1.  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.  он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  му није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4.  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;

5.  располаже неопходним техничким капацитетом:

-и то да користи минимум 1 возило за превоз добра који су предмет јавне набавке.

  6.  располаже довољнимкадровским капацитетом:

-и то да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум2 сталнозапосленалица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке.

 

Напомена:

 

У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Понуђач који наступа са подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1. до 4. ове изјаве, подизвођач испуњава услове од тачке 1. до 4. а заједно испуњавају услове из тачке 5.и 6.ове изјаве.

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                           М.П.                                    Потпис понуђача

 

 


 

 

ПОГЛАВЉЕ  8

 

 

8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 0 НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

Датум:______.2014.                                   М.П.                                    Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПОГЛАВЉЕ  9

 

 

9.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

 

И З Ј А В А

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

 

 

Датум:_____.2014.                                М.П.                                    Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПОГЛАВЉЕ 10

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно:

 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђачможе да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС" бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.

 

 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

 

 

 

 

 

 

Датум:                                                        М.П.                                    Потпис понуђача

 

 


ПОГЛАВЉЕ 11

 

 

Критеријуми за оцењивање понуда за јавну набавку мале вредности- Канцеларијски материјал

 

 

 

 

У поступку избора најбоље понуде примењиваће се критеријумекономски најнижа понуђена цене

 

 


 

 

САДРЖИНА ПОНУДЕ

 

 

Р. бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац понуде

Поглавље3

2.

 

Прилози обрасца понуде

 

Прилог 1 или

Прилог 2,

 

или Прилог 1

и Прилог 3

3.

Модел уговора

Поглавље 6

4.

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди)

Поглавље 7

Образац 7.1

5.

Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (када понуђач наступа са подизвођачем)

Поглавље 7

Образац 7.2

6.

Образац изјаве о независној понуди

Поглавље 8.

7.

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Поглавље 9.

8.

Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна)

Поглавље 10.

9.

Критеријуми за оцену понуда

Поглавље 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВО
 

Издаје: Установа за новинско-издавачку делатност "Панорама"

Редакција "Јединства"
Приштина - Косовска Митровица
Ослобођење 1
тел: 028-497-333
тел/факс: 028-497-339

Представништво у Грачаници
тел: 038-64-282

Представништво у Београду, Крунска 44
тел: 011-3237-298

ФОТО галерија